L’Estat d’Informació no Financera, principals canvis en l’exercici 2021

La Llei 11/2018 va aprovar una modificació legal per la qual s’estableix l’obligatorietat per una sèrie d’empreses de publicar juntament amb els seus comptes anuals consolidats i formant part de l’informe de gestió, un Estat d’Informació No Financera en relació a les seves activitats.

Aquest estat d’informació no financera ha d’incloure informació relativa a qüestions mediambientals i socials, informació sobre el personal de l’empresa i informació en relació als drets humans i la lluita contra la corrupció i el suborn.

Des de l’exercici 2018 fins a l’exercici 2020, afectava en essència a les empreses de més de 500 treballadors, però s’establia que per als exercicis que s’iniciïn a partir de l1 de gener de 2021, l’obligació de l’Estat d’Informació No Financera s’estendrà a les empreses de més de 250 treballadors i que, durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament de cada un d’ells, almenys una d’aquestes circumstàncies: que la seva xifra total d’actius superi els 20 milions d’euros o que l’import total net de la xifra anual de negocis superi els 40 milions d’euros; o bé, que tinguin la consideració d’entitats d’interès públic.

La informació inclosa en l’Estat d’Informació No Financera haurà de ser verificada per un prestador independent de serveis de verificació. Per tant, les firmes d’auditoria poden dur a terme aquest procés de revisió establert per la normativa.