Novetats tributàries per a l’any 2023

Amb el canvi d’exercici, com és habitual, s’han aprovat diferents novetats en l’àmbit tributari. Aquestes modificacions s’han recollit en diferents normes de les quals, a continuació, fem un breu resum de les de més rellevància pràctica.

Impost sobre el valor afegit

El facultatiu que expedeixi el comunicat mèdic de baixa, confirmació o alta lliurarà a la persona treballadora una còpia d’aquest.

 • Modificació de la base imposable de crèdits incobrables a l’IVA: modificació rellevant en la regulació de la recuperació de les quotes de l’IVA associades a crèdits incobrables o concursals.
  • En cas de crèdits concursals, es permet la modificació de la base imposable en cas de crèdits incobrables com a conseqüència d’un procés d’insolvència declarada per un òrgan jurisdiccional d’un altre Estat membre.
  • En cas de crèdits incobrables, es rebaixa l’import mínim de la base imposable de l’operació quan el destinatari morós tingui la condició de consumidor final de 300 euros a 50 euros.
  • Es flexibilitza el procediment en supòsits de crèdits incobrables incorporant la possibilitat de substituir la reclamació judicial o requeriment notarial previ al deutor per qualsevol altre mitjà que acrediti fefaentment la reclamació del cobrament a aquest deutor.
  • S’estén a 6 mesos el termini per recuperar l’IVA des que el crèdit és declarat incobrable. Així mateix, s’estableix un règim transitori perquè puguin acollir-se al nou termini de 6 mesos tots els subjectes passius de l’IVA el termini de modificació dels quals no hagi caducat a la data d’entrada en vigor de la Llei.
 • Regles d’aplicació del mecanisme d’inversió del subjecte passiu:
  • S’estén la seva aplicació als lliuraments de deixalles i deixalles de plàstic i de material tèxtil.
  • S’exclouen de l’aplicació de la regla d’inversió del subjecte passiu les operacions següents prestades per persones o entitats no establertes al territori d’aplicació de l’impost: (i) serveis d’arrendament de béns immobles subjectes i no exempts i (ii) serveis d’intermediació a l’arrendament de béns immobles.
 • Reducció de tipus impositius:
  • S’estableix una pròrroga del tipus del 5% als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de gas natural, briquetes i pèl·lets procedents de la biomassa, a la fusta per a llenya i a l’electricitat (amb efectes des del 01/01/2023 i vigència fins al 31/12/2023).
  • S’estableix el tipus del 0% als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats productes (pa i massa de pa comú independentment de si és congelada o no, farines panificables, llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols, formatges, ous, fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals que tinguin la condició de productes naturals d’acord amb el Codi Alimentari i les disposicions dictades per desenvolupar-lo (efectes des de l’1 de gener de 2023 i vigència fins al 30 de juny de 2023) Advertiment: el tipus impositiu aplicable serà del 4% a partir del dia 1 del mes de maig de 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l’abril, sigui inferior al 5,5%.

Impost sobre la renda de les persones físiques

 • Retencions: s’aproven nous tipus de retenció que caldrà aplicar les empreses pagadores. Excepcionalment, i només per a rendiments del treball els nous tipus de retenció s’aplicaran als rendiments que se satisfacin o s’abonin a partir de l’1 de gener del 2023.
  • Amb efectes des de l’1 de gener del 2023 aplica un tipus de retenció del 15% (en lloc del 19%) per als rendiments procedents de la propietat intel·lectual. Així mateix, s’aprova un tipus més reduït del 7% quan en l’exercici anterior aquests rendiments haguessin estat inferiors a 15.000€ i representin més del 75% dels rendiments del treball i activitats econòmiques del contribuent.
  • Es redueix el tipus de retenció del 15% al 7% aplicable als rendiments del treball derivats de l’elaboració i la cessió del dret a l’explotació d’obres literàries, artístiques o científiques en els supòsits en què aquests mateixos rendiments a l’exercici anterior hi haguessin estat inferiors a 15.000€ i representin més del 75% dels rendiments del treball i activitats econòmiques del contribuent.
 • Obligació de declarar: S’augmenta de 14.000 a 15.000 euros el límit excloent de l’obligació de declarar en el cas de percebre rendiments del treball que procedeixin de més d’un pagador.
 • Reducció per a empresaris o professionals que determinin el rendiment net pel mètode d’estimació directa simplificada: Per a l’exercici 2023 s’augmenta fins al 7% (abans el 5%) el percentatge que cal deduir en concepte de despeses de difícil justificació per a la determinació del rendiment net de l’activitat.
 • Rendiment net mètode d’estimació objectiva: Es prorroguen per al període impositiu 2023 els mateixos límits quantitatius existents fins a la data, que delimiten a l’IRPF l’àmbit d’aplicació del mètode d’estimació objectiva. Així mateix, s’estableix una reducció del 10% en el càlcul del rendiment net de mòduls obtingut el 2023.
 • Modificació de l’escala de gravamen de l’estalvi: Es modifica l’escala de gravamen corresponent a la base de l’estalvi de l’IRPF i eleva al 27% els rendiments obtinguts entre 200.000 i 300.000 euros (abans era del 26%) i s’incorpora un nou tram amb un tipus marginal del 28% per a rendiments superiors a 300.000 euros (en el cas de Catalunya).
Part de la base liquidableQuota íntegraResta base liquidable de l’estalviTipus aplicable
(fins a euros)(euros)(fins a euros)(percentatge)
006.00019
6.0001.14044.00021
50.00010.380150.00023
200.00044.880100.00027
300.00071.880En endavant28
 • S’amplia l’àmbit d’aplicació de la deducció per maternitat: Les dones amb fills menors de tres anys amb dret a aplicar el mínim per descendents de l’article 58 d’aquesta Llei, que en el moment del naixement del menor percebin prestacions contributives o assistencials del sistema de protecció de desocupació, o que en aquest moment o en qualsevol moment posterior estiguin donades d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat amb un període mínim, en aquest darrer cas, de 30 dies cotitzats, podran minorar la quota diferencial d’aquest impost fins a 1.200 euros anuals per cada fill menor de tres anys fins que el menor arribi als tres anys. Cap dels progenitors no podrà percebre en relació amb aquest descendent el complement d’ajuda per a la infància previst a la Llei 19/2021.

Impost sobre societats

A) MODIFICACIONS ÀMBIT GENERAL

 • Mesures temporals en la determinació de la base imposable al règim de consolidació fiscal: Exclusivament per als períodes iniciats el 2023, la determinació de la BI del grup vindrà determinada per la suma de les bases imposables individuals positives i el 50% de les bases imposables negatives (BINs) individuals.
  • Aquesta limitació no afecta les BIN de grup d’exercicis anteriors.
  • L’import de base imposable negativa individual no inclosa en la base imposable del grup s’hi integrarà en els 10 anys següents.
  • En el supòsit de pèrdua del règim de consolidació fiscal o d’extinció del grup fiscal, l’import de les BINs individuals que estiguin pendents d’integració s’integrarà en el darrer període impositiu en què el grup tributi en el règim de consolidació fiscal.
 • Nou tipus de gravamen reduït: Per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2023 i amb vigència indefinida, tributaran al 23% els contribuents que:
  • Tingueu un Import de Xifra de Negocis inferior a 1 milió d’euros. En cas de formar grup es tindran en compte totes les entitats del grup segons la definició de l’article 42 del Codi de comerç i, a més,
  • Que no tinguin la consideració d’entitats patrimonials en els termes establerts a la normativa de l’impost sobre societats.
 • Modificació en els incentius fiscals al sector cultural:
  • Es modifica el redactat article 39.7 de la Llei de l’impost sobre societats (LIS), que permet que el contribuent que participi en el finançament de produccions cinematogràfiques espanyoles, sèries audiovisuals o producció i exhibició d’espectacles en viu pugui aplicar la deducció per produccions audiovisuals espanyoles (article 36.1 LIS) i per esdeveniments musicals i teatrals (article 36.3 LIS), n’hi ha prou amb la formalització d’un contracte de finançament directament entre el contribuent (finançador) i el productor/promotor, complint determinats requisits formals i materials.
  • S’introdueixen importants millores en la deducció per inversions en produccions espanyoles (regulada a l’article 36.1 de la Llei de l’IS) i la deducció per inversions en produccions internacionals (regulada a l’article 36.2 de la LIS), amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2023.
 • Amortització accelerada de determinats vehicles: Les inversions en vehicles nous FCV (Vehicle elèctric de cèl·lules de combustible), FCHV (Vehicle elèctric híbrid de cèl·lules de combustible), BEV (Vehicle elèctric de bateries), REEV (Vehicle elèctric d’autonomia estesa) o PHEV (Vehicle elèctric híbrid endollable) afectes a activitats econòmiques i que entrin en funcionament en els períodes impositius que s’iniciïn els anys 2023, 2024 i 2025, podran amortitzar-se en funció del coeficient que resulti de multiplicar per 2 el coeficient d’amortització.
 • Llibertat d’amortització en inversions destinades a instal·lacions d’autoconsum d’energia provinents de fonts renovables: Per als períodes impositius que s’iniciïn o acabin el 2023 es podrà amortitzar lliurement, sempre que substitueixin instal·lacions d’energia procedents de fonts renovables fòssils, les inversions a (i ) instal·lacions destinades a l’autoconsum d’energia elèctrica que utilitzin energia procedent de fonts renovables (ii) instal·lacions per a ús tèrmic de consum propi que utilitzen energia procedent de fonts renovables, amb les condicions següents:
  • S’aplica a les inversions que siguin posades a disposició a partir del 20 d’octubre del 2022, sempre que es posin en funcionament el 2023.
  • Import màxim de 500.000€.
  • S’exclouen els edificis, així com les instal·lacions obligatòries en virtut del codi tècnic de l’edificació, excepte si la potència nominal és superior a la mínima exigida, que permetran amortitzar lliurement la part del cost de la inversió proporcional a la potència instal·lada sobre aquest mínim exigit.
 • Nou règim fiscal especial a les Illes Balears: Per als períodes impositius que s’iniciïn entre l’1 de gener del 2023 i el 31 de desembre del 2028:
  • Reserva per a inversions a les Illes Balears, que permet reduir la base imposable de l’IS fins al 90% de la part del benefici obtingut a les Illes Balears, sempre que es facin determinades inversions.
  • Bonificació del 10% aplicable sobre la part de quota íntegra corresponent als rendiments derivats de la venda de béns corporals produïts a les Illes Balears.

B) MODIFICACIONS ÀMBIT D’EMPRESES EMERGENTS

 • Incentius fiscals. Tributació de les empreses emergents: Els contribuents de l’IS i de l’impost sobre la renda de no residents (IRNR) que obtinguin rendes mitjançant establiment permanent situat en territori espanyol i que tinguin la condició d’empresa emergent:
  • Tributaran al tipus del 15% en el primer període impositiu en què, tenint aquesta condició, la base imposable resulti positiva i en els tres següents (sempre que mantinguin aquesta condició).
  • Podran sol·licitar l’ajornament del pagament del deute tributari per IS corresponent als dos primers períodes impositius en què la base imposable de l’impost sigui positiva.
  • No tindran l’obligació de fer pagaments fraccionats de l’IS.

Es consideraran empreses emergents les creades a l’empara de la Llei 14/2011, d’1 de juny, que reuneixi simultàniament les condicions següents:

 • Ser de nova creació o amb menys de cinc anys amb caràcter general, o set per a les empreses de biotecnologia, energia, industrials i altres sectors estratègics determinats per l’ordre que fa referència l’art. 4.1 de la llei.
 • No haver sorgit d’una operació de fusió, escissió o transformació d’empreses que no tinguin consideració d’empreses emergents. Els termes concentració o segregació es consideren inclosos en les operacions anteriors.
 • No distribuir ni haver distribuït dividends o retorns en el cas de cooperatives.
 • No cotitzar en un mercat regulat.
 • Tenir la seu social, el domicili social o l’establiment permanent a Espanya.
 • Tenir el 60% de la plantilla amb un contracte laboral a Espanya. A les cooperatives es computaran dins de la plantilla, als únics efectes de l’esmentat percentatge, els socis treballadors i els socis de treball, la relació dels quals sigui de naturalesa societària.
 • Desenvolupar un projecte d’emprenedoria innovadora que tingui un model de negoci escalable, segons el que preveu l’article 4, la qual cosa l’ha d’avaluar ENISA (Empresa Nacional d’Innovació, S.M.E., SA).

Impost temporal de solidaritat de les grans fortunes (IGF)

 • Amb efectes exclusius per als exercicis 2022 i 2023, serà aplicable l’IGF. Això no obstant, la regulació aprovada insta el Govern a valorar, al final del període de vigència, els resultats i proposar-ne, si s’escau, el manteniment o la supressió. La meritació es produeix el 31 de desembre de cada any i, per tant, a aquesta data s’ha de verificar l’import del patrimoni net, així com el compliment dels requisits i les condicions per determinar la base imposable de l’impost.
 • L’IGF coincideix en la seva configuració amb l’impost sobre el patrimoni, tant en el seu àmbit territorial, exempcions, subjectes passius, bases imposable i liquidable, meritació i tipus de gravamen, així com al límit de la quota íntegra. La diferència fonamental rau en el fet imposable atès que només grava aquells contribuents amb un patrimoni net superior a 3.000.000 €.
 • Són subjectes passius de l’impost les persones físiques residents al territori espanyol que tinguin un patrimoni net superior a 3.000.000 d’euros. Tot i això, s’ha establert un mínim exempt de 700.000 euros, per la qual cosa la incidència efectiva es produirà quan el patrimoni net sigui superior a 3.700.000 euros.
 • Queden exempts els mateixos béns i drets exempts a l’impost sobre el patrimoni.
 • L’escala de gravamen del nou impost és la següent:
Base liquidableQuotaResta base liquidableTipus aplicable
(fins a euros)(euros)(fins a euros)Percentatge
0,000,003.000.000,000,00
3.000.000,000,002.347.998,031,7
5.347.998,0339.915,975.347.998,032,1
10.695.996,06152.223,93En endavant3,5
 • La quota de l’impost es reduirà, però, a la quota de l’Impost sobre el Patrimoni efectivament satisfeta. Els tipus impositius de l’Impost sobre Patrimoni establerts per a Catalunya són iguals o superiors als de l’IGF, per la qual cosa a la pràctica, per als residents a Catalunya l’IGF no suposarà cap desemborsament addicional al realitzat a l’Impost sobre el Patrimoni.

Altres novetats

 • Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Natura Urbana (Plusvàlua Municipal): S’aprova una nova taula de coeficients màxims per al càlcul del valor del terreny en el moment de la meritació de l’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Natura Urbana.
 • Ajuda per als contribuents dedicats al TRANSPORT: Ajuda extraordinària i temporal per
  • els vehicles que tenen dret a la devolució parcial de l’impost sobre hidrocarburs de l’article 52.bis Llei impostos especials (devolució del gasoil professional).
  • Els professionals del transport terrestre que no siguin beneficiaris de la devolució parcial de l’impost sobre hidrocarburs, sempre que compleixin els requisits següents:
   • Ser titulars d’autorització de transport de qualsevol tipus de les classes VDE, VT, VTC, VSE, MDLE i MDPE i que a la data d’entrada en vigor del RDL estiguin donats d’alta al Registre d’Empreses i Activitats de Transport.
   • Desenvolupin una activitat encaixada en algun dels codis CNAE previstos relacionats amb el transport (mudances, taxis, transport sanitari, de passatgers, etc.).
  • Imports de l’ajuda:
   • de 0,20€/litre de gasoil fins al 31/03/2023.
   • de 0,10€/litre de gasoil des del 01/04/2023 fins al 30/06/2023.

Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de totes les novetats: