Forensic


El departament de Forensic ofereix serveis especialitzats en prevenció, detecció i investigació de frau empresarial i financer, i en l’assistència com a expert independent en la resolució de litigis o conflictes judicials.

Les nostres àrees d’especialització en Forensic són les següents:

– Informes d’expert independent
– Conflicte d’interessos i litigis
– Actuacions en processos judicials i arbitrals
– Emissió de dictàmens com a pèrit judicial
– Procediments destinats a prevenir, detectar o investigar possibles fraus
– Càlcul de lucre cessant

Els nostres serveis Forensic inclouen:

– Preparació de dictàmens pericials
– Quantificació de danys i perjudicis
– Assistència en arbitratges i litigis
– Contra-informes o informes en contrari
– Informes diriments
– Ratificació davant dels tribunals competents