Principals mesures a nivell societari adoptades pel Reial Decret Llei 8/2020

Al BOE d’avui s’ha publicat el Reial Decret-llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. L’esmentada norma, a banda d’adoptar nombroses mesures en l’àmbit econòmic i laboral, inclou també diverses mesures que incideixen de forma directa en el desenvolupament de l’activitat de les persones jurídiques d’àmbit privat, entre d’altres les societats mercantils.

Sintetitzarem a continuació les principals mesures incloses a la norma de referència amb incidència directa per a societats mercantils no-cotitzades.

Reunions dels òrgans de govern i d’administració: encara que els estatuts no ho prevegin, durant el període d’alarma els òrgans de govern i d’administració de les societats es podran reunir per videoconferència que asseguri l’autenticitat i la connexió en temps real dels assistents en remot.

Adopció d’acords: encara que els estatuts no ho prevegin, durant el període d’alarma els acords dels òrgans de govern i d’administració de les societats es podran adoptar mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que ho acordi el president o ho demanin dos membres de l’òrgan.

Formulació i aprovació de comptes anuals: El termini de 3 mesos a comptar des del tancament de l’exercici per formular comptes anuals queda en suspens mentre duri l’estat d’alarma. Un cop acabat aquest, es disposarà d’un nou període de tres mesos.

La  junta general ordinària per aprovar comptes de l’exercici anterior es reunirà necessàriament dins dels tres mesos següents a comptar des de que finalitzi el termini per formular els comptes.

Si la convocatòria de la junta es va fer abans de la declaració de l’estat d’alarma però el dia de celebració fos posterior a aquesta declaració, l’òrgan d’administració podrà modificar el lloc i l’hora previstos o revocar l’acord de convocatòria mitjançant anunci publicat amb antelació de 48 hores a la pàgina web de la societat o, si la societat no en té, al BOE. En cas de revocació de la junta, caldrà convocar-la novament dins del mes següent a la finalització de l’estat d’alarma.

En cas que s’hagués requerit presència de notari, aquest podrà utilitzar mitjans de comunicació a distància en temps real.

Auditoria: el termini per formular auditoria obligatòria s’entendrà prorrogat per dos mesos a comptar des del moment en que finalitzi l’estat d’alarma.

Dret de separació: encara que concorri causa legal o estatutària, no serà possible exercir el dret de separació mentre duri l’estat d’alarma.

Causes de dissolució de la societat: En cas que abans o durant la declaració de l’estat de l’alarma concorri causa legal o estatutària de dissolució de la societat, el termini legal per a la convocatòria per part de l’òrgan d’administració de la junta general de socis per tal de que adopti l’acord de dissolució o els acords que tinguin per objecte enervar la causa, es suspèn fins a la finalització de l’estat d’alarma.

Si la causa de dissolució s’ha produït durant la vigència de l’estat d’alarma, el administradors no respondran dels deutes socials contrets durant aquest període.

Presentació de concurs: Mentre duri l’estat d’alarma el deutor que es trobi en estat d’insolvència no tindrà la obligació de demanar la declaració de concurs. Fins a dos mesos a comptar des de la finalització de l’estat d’alarma, els jutges no admetran a tràmit les sol·licituds de concurs necessari que s’haguessin presentat durant aquest estat o durant aquells dos mesos.

Imprimir en PDF