Principals aspectes a tenir en compte en el tancament comptable de l’exercici 2020 derivats del Covid-19

El tancament comptable de l’exercici 2020 es presenta amb diverses novetats, derivades tant de noves normes comptables sorgides en l’exercici 2020 com de novetats sorgides fruit de circumstàncies especials que s’estan produint pel Covid-19.

En relació a aquestes últimes novetats i des del punt de vista comptable, s’han emès per part de l’ICAC consultes adreçades a aclarir algunes de les qüestions que ens afectaran al tancament comptable, en especial les referides a la forma de comptabilització dels ERTES, dels costos derivats del Covid, les modificacions de contractes de lloguer, préstecs i avals rebuts.

A la vegada, alguns aspectes que habitualment ja han de ser considerats en el tancament comptable anual, però que aquest any fruit del Covid, s’haurien de revisar amb especial atenció les possibles afectacions que es puguin produir, com ara deterioraments de fons de comerç, deterioraments d’actius financers, activació d’actius per impostos diferits, compliment de covenants, refinançaments, etc.

Així mateix, en la memòria dels comptes anuals s’ha d’incloure informació sobre els principals impactes del Covid i si fos el cas, considerar el principi d’empresa en funcionament.

Finalment, hi ha algunes implicacions mercantils derivades del Covid en la formulació dels comptes anuals, en relació a l’exempció de les pèrdues de l’exercici 2020 a efectes de considerar la causa de dissolució, així com la limitació de distribució de dividends per les companyies que tinguessin més de 50 treballadors i que hagin aplicat l’exoneració de quotes a la Seguretat Social.

Presentem en aquesta Newsletter, un resum de totes aquestes implicacions comptables més importants que segons el nostre entendre ha de considerar la companyia de cara al tancament comptable de l’exercici 2020 i la formulació dels comptes anuals.

Imprimir en PDF