Efectes de la nova Llei de Contractes del Sector Públic en les Entitats del sector públic

El 9 de març entra en vigor la nova Llei de contractació pública (LCSP).

Una de les principals novetats de la LCSP que afecta directament als Poders Adjudicadors que no constitueixen Administració Pública, és l’aplicació de les mateixes normes a les entitats del sector públic considerades Poder Adjudicador que a les Administracions Públiques.

ELS PODERS ADJUDICADORS S’EQUIPAREN A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Es consideren Poders Adjudicadors no Administracions Públiques les següents entitats:

1) Fundacions.

2) Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

3) Les altres entitats que compleixin amb els següents requisits:

  • Entitat dotada de personalitat jurídica pròpia.

  • Creada específicament per satisfer necessitats d’interès general que no tinguin caràcter industrial o mercantil.

  • Presenta alguna de les circumstàncies següents:

  • Finançament majoritàriament públic de la seva activitat.

  • Control públic de la seva gestió.

  • Nomenament de més de la meitat dels seus membres de direcció realitzada per entitats públiques.

4) Les associacions constituïdes per les entitats esmentades anteriorment.

Formen part de les entitats esmentades les universitats, les fundacions, les empreses mixtes, les associacions i les empreses de gestió de serveis públics com el sanejament de l’aigua residual o entitats de gestió cultural.

En conseqüència, la LCSP obliga a sotmetre a les entitats esmentades anteriorment a seguir els procediments i principis de contractació establerts en la nova Llei per a la preparació i adjudicació dels seus contractes.

[/column_item] [/columns]