Valoració d’Empreses

Valoració d’Empreses La decisió de comprar o vendre una empresa és un dels moments clau en el món dels negocis. Una bona compra, realitzada en el moment adequat i a un preu raonable, pot fer avançar molt. Per contra, una adquisició efectuada en un mal moment, a un preu massa elevat o finançada en excés…

La Due Diligence: descripció i objectius

La Due Diligence: descripció i objectius Davant de determinades operacions empresarials de compravenda d’empreses, fusions, reestructuracions empresarials i aliances es fa necessari la realització de treballs previs d’investigació de naturalesa financera, comptable, fiscal, legal… que permetin a les entitats participants en aquests processos tenir informació veraç detallada de l’empresa objectiu de la transacció. En aquest…

Purchase Price Allocation (PPA)

Purchase Price Allocation (PPA) El terme “Purchase Price Allocation” (també denominat “Assignació del Preu Pagat” o “PPA”) és un concepte comptable relativament recent i que té un component financer de valoració d’actius molt important. Un dels canvis importants introduïts en les normes internacionals de informació financera (NIIF) i el nou Pla General Comptable ha estat…

Importància del dipòsit dels Comptes Anuals al Registre Mercantil – Procés Sancionador

Importància del dipòsit dels Comptes Anuals al Registre Mercantil – Procés Sancionador L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), que depèn del Ministeri d’Economia, ha iniciat una campanya d’obertura d’expedients sancionadors a societats que no han complert amb l’obligació de dipositar els seus Comptes Anuals al Registre Mercantil. És important destacar que tal i…

Quan resulta obligatòria l’Auditoria de Comptes Anuals?

Quan resulta obligatòria l’Auditoria de Comptes Anuals? En aquest article t’expliquem les diferents circumstàncies en què és obligatori l’auditoria dels comptes anuals de societats ja sigui individuals com consolidats així com de fundacions i associacions. En la majoria dels casos, les companyies hauran d’auditar els seus comptes anuals quan compleixin durant dos exercicis consecutius dos…

Graduat/da ADE

Seleccionem Graduat/da ADE per incorporar a les nostres oficines de Vic o Barcelona. Funcions Anàlisis de treballs d’auditoria externa, per clients multinacionals, PYMES de diversos sectors. Auditoria de Package, Due Diligences i IFRS. Establir objectius i plans de treball, distribució o assignació de tasques. Tractar amb el client. Requisits Estudis universitaris d’ADE o doble Grau…