Auditoria del Sector Públic

L’Auditoria Pública constitueix l’instrument fonamental de verificació del funcionalment econòmic-financer del sector públic tenint per objecte comprovar la situació i el funcionament dels serveis i organismes autònoms, societats estatals i altres ens públics estatals, qualsevol que sigui la seva denominació i forma jurídica, en els aspectes econòmic-financers per verificar que s’acomoden a la regularitat i als principis de bona gestió financera, i que són conformes a les disposicions i directrius que les regeixen, així com la verificació de l’eficàcia i eficiència.

Per això, entenem que la transparència en el Sector Públic és un indicador de qualitat de l’Administració o de compromís amb els ciutadans. La realització d’auditories contribueix de forma significativa a la transparència en la informació facilitada als usuaris de la mateixa i en la obtenció de millors nivells d’eficàcia en la gestió.

A VIR AUDIT disposem de metodologies i procediments propis que tenen en compte les característiques especials de la gestió pública. La nostra trajectòria professional avala la independència i la qualitat dels nostres serveis.

El treball és executat per equips amb formació en l’àmbit públic donat que han realitzat un Màster en Auditoria de sector públic i altres activitats formatives en aquest camp en aspectes econòmics, de legalitat i organització del sector públic.

Els Serveis que els podem donar en aquest camp són els següents:

– Auditoria financera i/o auditoria de regularitat
– Auditoria operativa
– Auditoria de compliment
– Auditoria de legalitat

Dins dels diferents sectors inclosos dins de l’auditoria del sector públic podem diferenciar:

– Administracions Públiques
– Sector públic local
– Universitats
També tenim experiència en auditoria de entitats dependents d’organismes públics (per exemple societats mercantils, societats mixtes, etc.) a les que se’ls aplica el dret del sector privat però que es troben també subjectes a la normativa del sector públic, si bé en grau diferent a com ho estan les entitats de caràcter administratiu.

Entre les societats mixtes amb els que treballem destaquem a Recollida de Residus, S.L., Manteniment Instal·lacions Serveis de Vic, S.L., Vicverd, S.L., Vialnetvic, S.L., Rasesvic, S.L., etc.