PPA, Purchase Price Allocation, Barcelona

Viraudit_QuiSom

A VIR AUDIT som experts en treballs de PPA o Purchase Price Allocation*.

Les IFRS estableixen que totes aquelles empreses que duguin a termne combinacions de negocis han d’assignar el preu que n’han pagat entre els diferents actius i passius identificats de la companyia adquirida, de manera que la diferència entre el preu pagat i el valor raonable de tals actius i passius, representarà el fons de comerç.

El nostre treball com a experts independents queda plasmat en un informe de PPA, a on emetem una opinió sobre la identificació i valoració dels actius i passius adquirits en el context de l’adquisició d’una entitat, un negoci o una branca d’activitat.

*PPA o Purchase Price Allocation pot traduirse com a “asignació del preu pagat” i consisteix en assignar l’import del preu d’una transacció de compra o bé de fusió de negocis entre el valor de cadascun dels diferents grups d’actius adquirits.

D’aquesta manera la diferència de valor entre el patrimoni net adquirit i el preu pagat queden reflectits correctament als estats financers de la companyia adquirent, distingint entre actius tangibles i intengibles, passius i fons de comerç.

En aquests tipus d’operacions, el fet de comptar amb un expert independent en PPAPurchase Price Allocation aporta fiabilitat i credibilitat als processos de valoració i registre.