Consultoria i recolzament a la gestió

Auditoria_Assessoria
- Conversió d’estats financers nacionals a IFRS
- Consolidació d’estats financers
- Preparació i revisió d’informació financera