Avís Legal

L’accés, navegació i utilització del lloc web www.viraudit.com (en endavant, el “Lloc Web”) implica l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de les presents Condicions d’ús, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat.

La seva observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web.  Si  no està d’acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web.

IDENTIFICACIÓ

C / Solsona, 2, Vic – 08500 (Barcelona)

Telèfon: 93 881 53 01

E-mail: info@viraudit.com

CIF: B65574493

Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​volum , foli , full , inscripció.

OBJECTE

Les presents Condicions d’ús regulen l’accés, navegació i utilització del present lloc web, sense perjudici que Viraudit es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut de la mateixa, així com les condicions requerides per al seu accés i/o utilització . L’accés i utilització dels continguts del lloc web després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposen l’acceptació dels mateixos.

Viraudit es reserva el dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades, total o parcialment, publicant qualsevol canvi de la mateixa manera que apareixen aquestes condicions d’ús o mitjançant qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.

De la mateixa manera, informem als usuaris sobre quins són els seus drets i les seves obligacions en relació amb els continguts exposats a través del lloc web, logotips i marques utilitzades, així com les responsabilitats que poden derivar-se de l’accés a la web.

A l’efecte de la interpretació de les presents condicions, entenem que una persona passa a ser usuària en el moment en què navega per l’espai web.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del fitxer i tractament i propietari del web

Raó Social: VIR AUDIT, S.L.P.

Domicili Social: C / Solsona, 2 de Vic (C.P. 08500)

Correu electrònic: info@viraudit.com

CIF: B65574493

Mitjançant aquest avís, Viraudit informa els usuaris del lloc web que, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i la garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD), les dades personals facilitades seran incorporades al nostre fitxer titularitat de Viraudit.

Per a l’accés al nostre lloc web no s’exigeix ​​que l’usuari realitzi un registre previ. No obstant això, l’accés i navegació a través d’aquest lloc web suposa que l’usuari accepta en la seva totalitat la present política de privacitat i la de cookies.

I. Legitimació pel tractament

La legitimació per part de Viraudit per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es troba en el consentiment de l’interessat, sol·licitat pel cas concret.

Per la seva banda, la gestió de la contractació de serveis, pagament, facturació i enviaments corresponents, està legitimada per la pròpia execució del contracte. Les dades recollides per la videovigilància així com el registre d’entrada i seguretat es basen en l’interès públic de garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions de Viraudit.

Les dades recollides per a la gestió de blanqueig de capital estan legitimades per la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

El tractament de les dades amb la finalitat de remetre butlletins electrònics sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional es basa en l’interès legítim de Viraudit per dur a terme aquests tractaments d’acord amb la normativa vigent.

En relació amb la remissió de Currículums vitae i inscripcions a ofertes professionals que puguem publicar, la legitimació es basa en el consentiment de l’usuari que remet les seves dades, el qual pot retirar en qualsevol moment, encara que això faria que la seva candidatura no pogués ser tinguda en compte als nostres processos de selecció de personal.

No obstant això, la retirada del seu consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. Igualment es podrà utilitzar la informació de l’usuari pel compliment de les diferents obligacions legals de Viraudit.

II. Finalitat del tractament

L’informem que es recullen exclusivament aquelles dades necessàries pel correcte desenvolupament de la relació existent entre les parts, i, en concret, per alguna/es de les següents finalitats:

 • Gestionar la contractació de serveis i aquelles gestions administratives pròpies de la relació comercial existent.
 • Gestionar l’ús de qualsevol d’aquelles funcionalitats que es posa a la seva disposició en aquest espai web, incloent, de forma enunciativa i, per tant, no limitadora, la subscripció als butlletins informatius i les consultes o sollicituds d’informació.
 • Gestionar la remesa del seu Currículum Vitae a través del formulari habilitat o en cas d’inscripció a les diferents ofertes de treball de Viraudit.
 • Gestionar el registre d’entrada i seguretat de l’edifici.
 • Gestionar les obligacions derivades del compliment de la llei de blanqueig de capital i finançament del terrorisme.
 • Gestió de la videovigilància de les installacions.

L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractades de conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD.

Li comuniquem que Viraudit és el destinatari final d’aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, contingut i ús del tractament de les dades de caràcter personal que ens facilitin els usuaris.

III. Comunicació de dades

Li recordem que Viraudit podrà compartir aquesta informació amb empreses de Viraudit per a les mateixes finalitats indicades anteriorment i que no es realitzaran cessions a tercers, excepte en cas d’obligació legal.

No es realitzaran transferències internacionals.

IV. Mesures de seguretat

En compliment de la normativa vigent, Viraudit garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.

Viraudit fa patent el seu compromís amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris, i porta a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració. En concret, s’adopten les següents mesures que evitin l’accés a les dades de l’usuari per part de tercers.

V. Període de conservació de les dades

L’informem que les seves dades seran suprimides en el moment que revoqui el seu consentiment, procedint a la seva destrucció, excepte en el cas que hi hagi una norma legal que requereixi la seva conservació, procedint, en aquest cas, el bloqueig de les dades fins que transcorri el termini de conservació.

Les dades obtingudes en el registre d’entrada es conservaran un període d’1 any, excepte que hi hagi una obligació legal associada.

VI. Drets dels usuaris

Finalment, també l’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal que preveu la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del document d’identitat al correu electrònic de viraudit info@viraudit.com.

En concret pot exercir els drets que es desenvolupen a continuació:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si les empreses de Viraudit estan tractant dades personals que el concerneixen o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sollicitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Exercir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular respecte al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament. Viraudit deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de Viraudit, si s’escau.
 • Sollicitar la portabilitat de les seves dades.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació al correu info@viraudit.com o davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, situada al C/ Jorge Juan, 6 de Madrid (CP 28001).

Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes, Viraudit no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.

Viraudit es reserva el dret de modificar la present política de privacitat d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legal, jurisprudencial, o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la web després dels canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

Política d’ús de les cookies

Aquesta Política de Cookies és part integrant de l’Avís Legal i la Política de Protecció de Dades de www.viraudit.com.

En tot cas, l’informem que el prestador és el responsable de les Cookies i del tractament de les dades obtingudes a través de les Cookies pròpies i de tercers decidint sobre la finalitat, contingut i ús del tractament de la informació recollida.

Què és una Cookie?

Les Cookies són fitxers que contenen petites quantitats d’informació que es descarreguen en el dispositiu de l’usuari quan visita una pàgina web. La seva finalitat principal és reconèixer a l’usuari cada vegada que accedeix al Lloc Web permetent, a més, millorar la qualitat i oferir un millor ús del Lloc Web.

Les Cookies són essencials pel bon funcionament d’Internet; no podent danyar l’equip/dispositiu de l’usuari i, si es troben activades en la configuració del seu navegador, ajuden a identificar i resoldre possibles errors de funcionament del Lloc Web.

Ús de Cookies per part del prestador

Informem a l’usuari del Lloc web que podem utilitzar Cookies en el seu equip sempre que hagi donat el seu consentiment o en cas de continuar navegant, excepte en els supòsits en què les Cookies siguin necessàries per a la navegació al nostre lloc web. En cas que l’usuari presti el seu consentiment o continui navegant per l’espai web, podrem utilitzar Cookies que ens permetran tenir més informació sobre les seves preferències i personalitzar el nostre lloc web de conformitat amb els seus interessos individuals.

Concretament, s’estan utilitzant les Cookies per a les finalitats que a continuació s’exposen. Si en un futur el prestador n’utilitzés d’altres amb el propòsit d’atorgar més i millors serveis, s’informarà l’usuari d’això.

En aquest sentit, el lloc web pot emprar Cookies pròpies i tècniques, entre les quals es troben les següents:

Les esmentades Cookies tenen la consideració de Cookies tècniques, que són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i l’ús de les diferents opcions o serveis de què disposi, com, per exemple, identificar idioma, controlar el trànsit i la comunicació de dades, realitzar subscripcions, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

Amb independència de l’anterior, el lloc web també utilitza Cookies de rendiment de Google Inc. Aquestes Cookies recopilen informació anònima sobre la manera en què els visitants utilitzen un lloc web, per exemple, entre d’altres, quines pàgines consulten els visitants amb més freqüència.

Aquestes Cookies pertanyen a tercers i es consideren Cookies analítiques, les quals permeten al responsable de les mateixes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris del lloc web a què estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de Cookies s’utilitzen en l’anàlisi de l’activitat de la pàgina web, plataforma o aplicació i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquest lloc web, plataforma o aplicació per tal d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris.

Aquestes Cookies no recopilen informació identificativa del visitant. Tota la informació que recopilen les Cookies s’agrega i, per tant, és anònima. Únicament s’utilitzen per millorar el funcionament d’un lloc web. Per a més informació pel que fa al funcionament i inhabilitació de les Cookies pot visitar les pàgines web de Centre de privacitat de Google i del Complement d’inhabilitació de Google Analytics.

Sobre les possibles Cookies de tercers implementades en aquesta pàgina web, i entre elles, les referides a Google Analytics, es troben:

En funció de la durada les Cookies poden ser:

De sessió: són un tipus de Cookies dissenyades per a demanar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web. Aquestes Cookiess no queden emmagatzemades a l’ordinador de l’usuari quan caduca la sessió o aquest tanca el navegador.

Persistents: són un tipus de Cookies en el qual les dades segueixen emmagatzemades a l’ordinador de l’usuari i poden ser accedides i tractades quan l’usuari abandona la pàgina web i quan es torna a connectar. Aquestes Cookies poden ser esborrades en qualsevol moment per l’Usuari.

En funció de l’entitat que les gestioni les cookies es poden dividir en les següents categories:

Cookies pròpies: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel titular de la pàgina web i des de la qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.

Cookies de tercers: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat pel titular de la pàgina web des de la qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtinguts a través de les cookies. Així mateix, en el cas que les cookies siguin instal·lades des d’un equip o domini gestionat pel mateix titular de la pàgina web però la informació que es reculli mitjançant aquestes sigui gestionada per un tercer, també seran considerades com a cookies de tercers.

DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

VIR AUDIT, S.L.P. és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de www.viraudit.com. Queda completament prohibit modificar o distribuir tot o part del contingut d’aquestes pàgines web per a propòsits de caràcter públic o privat sense previ consentiment exprés i per escrit de VIR AUDIT, S.L.P. Qualsevol actuació que infringeixi l’anteriorment exposat podrà constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits en el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, cosa que donarà lloc a possibles actuacions legals d’acord amb el Codi Penal vigent.

POLÍTICA DE SEGURETAT

El Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació de VIR AUDIT, S.L.P. vetlla pel següent.

– Proporcionar als empleats un entorn de treball disponible i fiable en relació a les eines informàtiques, dades i comunicacions d’acord amb les directrius de l’Organització

– Gestionar adequadament la seguretat de la informació perquè permeti als seus responsables implantar-la i mantenir-la a l’Organització.

– Assegurar la disponibilitat, confidencialitat i integritat de les dades dels clients de VIR AUDIT, S.L.P..

– Enfortir la relació de confiança entre clients i l’Organització.

– Contribuir a l’obtenció de millors nivells d’excel·lència de gestió en l’Organització, així com de millora de la imatge de VIR AUDIT, S.L.P..

– Complir amb la legalitat aplicable.