Serveis d’auditoria per requeriment legal des de Barcelona

Viraudit_Auditories_1
ViR Audit ofereix Auditoria per Requeriment Legal, els serveis bàsics que us podem oferir són:

- Augment de capital per compensació de crèdits
- Augment de capital amb càrrec de reserves
- Valor raonable d’accions en exclusió del dret de subscripció preferent.
- Reducció de capital per compensar pèrdues
- Informe d’emissió d’obligacions convertibles
- Informe d’expert independent sobre valoració de les aportacions no dineràries.
- Règim de transmissió voluntària per actes entre vius
- Informe d’expert independent sobre la transformació de societats
- Informe d’expert independent en el supòsit d’adquisicions oneroses
- Valor raonable d’accions i participacions en restriccions a la transmissibilitat
- Valoració d’accions i participacions per canvi de domicili social i canvi d’objecte social
- Refinançament de deutes
- Projectes de fusió
- Requerits per la CNMV i el Banc d’Espanya
- IBR (Independent Business Review)